Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Priėmimas į mokyklą

 

1. Mokykloje vykdomos ugdymo programos:
Ugdymas pagal bendrojo lavinimo mokyklų pradinio ugdymo programą, kodas 101001001, reikalui esant, pradinio ugdymo pritaikytą programą, kodas 101001001, pradinio ugdymo individualizuotą programą, kodas 107001004.


2. Pateikiami dokumentai:
vaiko paso ar gimimo liudijimo kopija;
viena dokumentinė nuotrauka elektroniniam mokinio pažymėjimui;
priešmokyklinio ugdymo pasiekimų aprašas;
kiti su vaiko ugdymusi susiję dokumentai (pvz., neįgalumo pažymėjimo kopija ir kt.).


3. Dokumentai priimami darbo dienomis 9.00 - 16.00 val. mokyklos raštinėje.

 

 

 

 KAUNO „PAPARČIO“ PRADINĖS MOKYKLOS ASMENŲ PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO KLASES KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasės)