Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Informacija kaip mokiniai bus keliami į aukštesnę klasę

  

   Mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.

   Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius arba papildomų darbų įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo klausimus svarsto mokytojų taryba.

   Mokytojų taryba:
   1. išnagrinėjusi mokinio atsilikimo moksle priežastis ir įvertinusi mokytojų ir klasės auklėtojo darbą su juo per mokslo metus, skiria papildomus darbus, nustato jų trukmę, atsiskaitymo, pakartotinio svarstymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programą datą;
   2. atsižvelgusi į tėvų pateiktą pageidavimą (raštu) bei klasės auklėtojo siūlymą, priima nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti programą;
   3. išsiskyrus mokytojų ir tėvų (globėjų) nuomonėms, priima nutarimą siūlyti mokyklos direktoriui išklausyti direktoriaus pavaduotojui ugdymui informaciją apie dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo darbą ir priimti galutinį sprendimą.

   Su direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą nustatyta tvarka klasės auklėtojas raštu (įrašu pasiekimų knygelėse, telefonu  ar registruotu laišku) per 3 dienas supažindina mokinio tėvus.