Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Informacija kaip iš kokio dalyko vertinama

 

visų dalykų mokiniai pastoviai vertinami formuojamuoju būdu, informacija teikiama elektroniniame dienyne (Tamo), taip pat pusmečio pabaigoje visi dalykai vertinami lygiais (nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis), išskyrus dorinį ugdymą (tikyba, etika) - padarė pažangą, nepadarė pažangos. Specialiųjų poreikių mokinių pasiekimai vertinami pagal kriterijus, numatytus jiems skirtose pritaikytose arba individualiose programose.